چرا به یاد نمی اورم
به گمانم تو حرفی برای گفتن داشتی
چرا به یاد نمی اورم
همیشه ی بودن
با هم بودن نیست
چرا به یاد نمی اورم
...؟؟؟

پنج شنبه دوم 8 1387
X